Naturen som leke- og læringsarena

Hva er det som gjør naturen til en bra arena for lek og læring?


Forfatter: Hanne Mette Kristiansen Vindvik

Stilling: Seniorrådgiver i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager
Hanne er utdannet barnehagelærer og har jobbet i forskjellige barnehager siden 1995. Hun har erfaring som assistent, barnehagelærer, pedagogisk leder og styrer.

– I naturen er det god plass, det er mindre støy, det er nærhet til det opprinnelige og naturlige, og det gir rom for mange muligheter for å mestre innenfor egne forutsetninger. Barna finner selv de trærne de kan klatre i, eller den bakken de vil løpe i. De kan hoppe, ake, smyge seg eller rulle. Dette er bevegelser som kan gi spenning og mestringsfølelse. Egne forutsetninger utfordres, og det bidrar til utvikling. Mestringsglede bidrar til god selvfølelse og kroppens lykkehormon utskilles.

En voksen som liker å gå på ski og ake, bidrar positivt til at det smitter over på barna.

I rammeplan for barnehagen står det at barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen, og får erfaringer som bidrar til at de kan oppholde seg i naturen til ulike årstider. Barnehagen skal bidra til at barna opplever mestring ved allsidige bevegelseserfaringer inne og ute, hele året.
Voksne som er aktive deltagende i naturen, vil kunne påvirke barna i stor grad. Dette mener forsker Kathrine Bjørgen som har gjort studier som viser at voksne og barn påvirker og utvikler hverandre i fysisk lek.*

En voksen som liker å gå på ski og ake, bidrar positivt til at det smitter over på barna. Dette er også erfaringer jeg selv har gjort meg gjennom min jobb som pedagog i friluftsbarnehage i 13 år, og jeg tror flere barnehageansatte deler denne erfaringen med meg!

Når barna er ute i naturen vil det gi muligheter for flere ulike bevegelsesmønstre enn det en tradisjonell lekeplass vil kunne gi. Barna må bevege seg på forskjellige måter i terrenget. Det finnes flere måter å løse hinder i naturen på, og naturlige hinder gir mer variasjon. Det er ofte rom for flere barn i et naturlig lekemiljø enn i et tradisjonelt lekeapparat. I ei sklie er det oftest plass til én om gangen, mens i en naturlig bakke er det plass til flere i bredden. Dette gir bedre muligheter for samarbeid, og barna kan inspirere hverandre.

Barn som må konsentrere seg for å klatre opp i et tre uten å falle ned, lærer seg å vurdere risiko, ta vare på seg selv og finne løsninger

I naturen kan barna erfare, leke og lære mye forskjellig innenfor alle fagområdene i rammeplanen for barnehagen. Aktiviteter som stimulerer språk og matematisk tenking, aktiviteter som fremmer kunnskap om naturens mangfold og filosofiske betraktninger, kreativitet og skapende virksomhet og motorisk stimulering for å nevne noe. Dessuten er naturen en fantastisk arena for å øve opp evnen til å finne løsninger og kunne ta vare på seg selv! Barn som må konsentrere seg for å klatre opp i et tre uten å falle ned, lærer seg å vurdere risiko, ta vare på seg selv og finne løsninger. Dette skjer samtidig som at barnet får motoriske og fysiske utfordringer og ferdigheter.

Svenske undersøkelser viser også at ved å bruke mye tid i varierte omgivelser slik som naturen tilbyr, påvirkes også barns evne til å løse konflikter og ta hensyn til hverandre. Det å gi barna muligheter til å utvikle god sosial kompetanse vil være avgjørende for å kunne være en venn, kollega, nabo og kanskje en sjef.

«La barna leve litt farlig» var overskriften på en artikkel i Dagsavisen 2. januar 2018. Der sto det at byliv kan skade den naturlige utviklingen og gjøre barna mindre rustet til å møte utfordringer senere i livet. Det mener den danske landskapsarkitekten Helle Nebelong, som jobber for barns rett til fri utfoldelse og nærhet til naturen. Hun har blant annet designet København kommunes største naturlekeplass på 25.000 kvadratmeter i Valbyparken, som er den mest brukte lekeplassen i hele København. Nebelong mener både foreldre og barnehager bør bli langt mer bevisste på viktigheten av å la barn få være ute i naturen, klatre i trær og bli skitne. I mars 2018 kommer hun til Norge for å holde innledningsforedrag om lekenhet i byrom i forbindelse med at Universitetet i Agder åpner et nytt kompetansesenter for lek.

I Norge er det mange barnehager som jobber godt for at barna skal få fri utfoldelse og nærhet til naturen! Men jeg tror flere kan bli enda mer bevisste på alle pedagogiske muligheter som finnes ved å bruke naturen. Ved å gripe dagen med dens årstid, vær og vind, vil vi gi muligheter for allsidig lek og læring i tråd med rammeplanens krav. Vi voksne må vise engasjement og være bevisste i vår rolle, slik at vi kan berike barnas hverdag med å være ute i naturen.

Salutogenese er kanskje et ukjent ord for mange? Det stammer fra latin og er satt sammen av saluto= helse og genese= opprinnelse. Betydningen av ordet handler om det som fremmer helse. Jeg tror vi vil se mer og mer av viktigheten av å bruke naturen som en salutogen faktor, og at dette bidrar til læring på mange plan.
Vil du lære mer om naturen som leke- og læringsarena? Vi i NKFB skal ha Naturpilotkurs i april 2018. Kommer du?
Vi bør ikke sitte så mye inne, når alt håp er ute!

*Bjørgen, K og Svendsen, B. 2015: Contemporary Issuses in early childhood 16(3), 257-271