Vold og overgrep

Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager gjennomførte i 2017 fire konferanser om vold og overgrep. 500 barnehageansatte deltok på våre konferanser. Som prosjektleder har det vært viktig for meg å fokusere på målet med denne konferansen, nemlig å heve kompetansen innen vold og overgrep til ansatte i barnehagesektoren.

Forfatter: Vibeke Mælum
Stilling: Prosjektleder i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager
Vibeke er barnehagelærer og har 17 års erfaring som daglig leder i barnehage.

Ifølge Redd Barna kan 20-35 prosent av alle kvinner og 7-13 prosent av alle menn i Norge ha vært utsatt for seksuelle overgrep. Kan det være noen som går i din barnehage som utsettes for overgrep som du ikke ser?

Barnehagen skal legge til rette for samtaler om egen kropp og grenser.

I Rammeplan for barnehagen er livsmestring og helse et sentralt tema, her står det:

Personalet skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages. Personalet skal kjenne til opplysningsplikten til barnevernet.

Viktig med gode rutiner

96 prosent av barn over tre år går i barnehage i Norge, og vi vet at noen av disse utsettes for overgrep.  Det er viktig at hele personalet blir kjent med barnehagen sine varslingsrutiner, og kjenner opplysningsplikten.

Ikke alle hemmeligheter skal holdes er budskapet fra Kripos i deres kampanje på Facebook. Du som voksen i barnehagen må se, høre etter, og tørre å spørre videre om du stusser på noe eller mistenker at det er noe å bekymre seg over. Dokumenter det du hører og diskuter med din leder. Meld fra til barnevern eller politi om du er bekymret. Er du usikker kan du ta saken opp med barnevernet anonymt.

Tips: Informer på foreldremøter om varslingsrutiner ved vold og overgrep. Fortell foreldrene at barnehagen snakker med barna om kropp, følelser, grenser for egen kropp og andres grenser. Du kan også ta det opp som fast punkt på foreldresamtaler, informer da gjerne om at rutinene blir gjennomgått med alle foreldre, slik at ingen føler seg unødig mistenkeliggjort. Har du mistanker om vold og overgrep skal ikke disse diskuteres eller varsles til foresatte.

Gjennom Rammeplan sitt fagområde «Kropp, bevegelse, mat og helse» skal barnehagen bidra til at barna blir:

  • Trygg på egen kropp.
  • Får en positiv oppfatning av seg selv og kjent med egne følelser.
  • Sette grenser for egen kropp og respektere andres grenser.

Barnehagen skal legge til rette for samtaler om egen kropp og grenser. Gjennom arbeid med ulike temaer kan de ansatte sørge for at kropp blir et naturlig samtaleemne. I disse samtalene kan en oppleve at barn forteller om hemmeligheter som ikke skal holdes.

Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager håper barnehagene styrker arbeidet med å forebygge, observere, fange opp og ivareta de som utsettes for vold og overgrep.