Det viktige lekemiljøet i barnehagen

Leken har en sentral plass i barnehagen og er en naturlig del av barnas hverdag. Barn leker fordi de har lyst, og ifølge Lillemyr (1999) kan vi si at lek er den grunnleggende livs- og læringsformen barna kan uttrykke seg igjennom.

Barn tilbringer store deler av dagen sin i barnehagen. I den tiden de tilbringer der er det barnehagen som skal gi barna de gode lekemulighetene slik at de kan trives, lære og utvikle seg.

Tone Rove Nilsen – stipendiat
Tone er utdannet med bachelorgrad i pedagogikk fra UiO, og en mastergrad i pedagogikk med spesialisering innen utdanning og oppvekst fra NTNU. Tone skal som stipendiat ved kunnskapssenteret forske på lekemateriell i barnehagen og er tilknyttet GoBaN (Gode barnehager for barn i Norge) som er Norges største forskningsprosjekt innen barnehagefeltet.

Rammeplanen i praksis

Rammeplanen for barnehagen forteller oss at «Personalet skal utforme det fysiske miljøet slik at alle barn får muligheten til å delta aktivt i lek og andre aktiviteter, og slik at leker og materiell er tilgjengelig for barna» (2017:19). Å implementere barnehagens rammeplan til praksis og handling fordrer at hele barnehagens personale arbeider sammen om et felles mål om å skape gode lekemuligheter for barna. Rammeplanen er førende, men inneholder også handlingsrom slik at den kan tilpasses den enkelte barnehages pedagogiske grunnlag. For at hele personalet skal kunne jobbe sammen på en god måte, kan en god start være å reflektere over barnehagens verdisyn og synet på barnet, og se på hvordan den kommer til utrykk i leken og voksenrollen i barnehagen.

Lekesyn, lekemiljø og materiell

Når vi har jobbet med begrepet lek og har fått et felles grunnlag, kan vi starte arbeidet med å skape de gode lekemiljøene og være gode voksne i leken sammen med barna. Dette krever at vi reflekterer godt over egen praksis. Et godt lekemiljø kan bidra til barnas trivsel, til livsmestring, til inkludering av alle barn i leken, til et miljø der barna får utfolde seg, være kreative og lære nye ting.

Det er lite variasjon og mangfold, samt at mange barnehager for eksempel har lite lekemateriell tilgjengelig for barna. Med dette menes det at materiellet er lagret eller plassert på en slik måte at barna ikke når tak i det i frileken. Barnehagene har utviklet sine lekemiljøer på mer eller mindre bevisste valg.

Forskningsprosjektet Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN) arrangerte nylig sin avslutningskonferanse ved OsloMet. Resultater fra Blikk for barn og GoBaN viser at det er store variasjoner mellom barnehager, men mange skårer lavt når det gjelder muligheter for aktiviteter i barnehagen (Bjørnestad og Os, 2018). De viser til at det er lite variasjon og mangfold, samt at mange barnehager for eksempel har lite lekemateriell tilgjengelig for barna. Med dette menes det at materiellet er lagret eller plassert på en slik måte at barna ikke når tak i det i frileken. Barnehagene har utviklet sine lekemiljøer på mer eller mindre bevisste valg.

Vi ser stadig mer forskning på barnehagens fysiske miljø. Dette er flott, og viser oss at dette er et viktig tema. Vi kan ikke planlegge for at det skal skje god lek, men vi kan planlegge for å berike leken gjennom å benytte rommene vi har på en god måte, iscenesette rom, lage spennende installasjoner og lekesoner, og tilpasse miljøet slik at alle barn har mulighet til å utvikle seg og trives. Å jobbe med lekemiljøet i barnehagen er å jobbe med kvalitetsutvikling!

Vil du vite mer om barns lek og barnehagens lekemiljø?

Nasjonalt kunnskapssenter arrangerer kurs i barns lek og barnehagens lekemiljø denne våren. Meld deg på nå! Vi hjelper deg i gang med refleksjoner over egen praksis, presenterer nyeste forskning på tema og gir noen konkrete råd og tips til hvordan skape gode og inkluderende lekemiljø. Ønsker du at vi kommer til en by nær deg, ta gjerne kontakt før vi setter opp høstens kurs.

Kurs: lek og lekemiljø

Referanser:
Bjørnestad, E. & Os, E. (2018). Quality in Norwegian childcare for toddlers using ITERS R. European early childhood education research journal, 26(1), 111-127 [16 s.] Publishedonline
Lillemyr, O.F (1999) Lek –opplevelse –læring, Universitetsforlaget