Møt en forsker: Marianne Ree

Marianne Ree
Stipendiat
Universitetet i Stavanger, Fakultet for kunst og utdanning
E-post: marianne.r.serheim@uis.no

Hva forsker du på?

– Jeg forsker på medvirkning i felleskap, slik det kommuniseres og forstås i barnehagens hverdagsaktiviteter i tre norske barnehager.
Jeg undersøker gjennom gruppeintervjuer med 5-åringer hva barna beskriver som kjennetegn på hva som influerer deres muligheter for å medvirke i felleskap i barnehagen.

Videre undersøker jeg gjennom videoobservasjoner av ulike hverdagssituasjoner i barnehagen hvilke kommunikasjonsmønstre som forekommer i interaksjoner mellom barna og personalet i barnehagen, og hvordan påvirker disse barnas muligheter for å medvirke i felleskap? Hvordan disse kommunikasjonsmønstrene og mulighetene for medvirkning i fellesskap kan forstås fra et system- og livsperspektiv, undersøkes også. Gjennom individuelle intervjuer med personalet undersøkes det hvordan de beskriver barns medvirkning i barnehagen og i lys av barns vilkår for medvirkning i felleskap i barnehagen.

Hvorfor er det viktig å forske på akkurat dette tema?

Forskning viser at det er et behov for en utvidet forståelse av medvirkning som noe mer enn individuelle rettigheter og selvbestemmelse og egne valg, gjennom også å forstå og praktisere medvirkning fra et felleskapsperspektiv (Emilson & Johansson, 2018). Formålet med avhandlingen er å få utvidet kunnskap om barns medvirkning i felleskap i barnehagen. Kunnskapen vil bidra inn i en barnehagefaglig diskusjon om hvordan man kan utvikle barnehagen som et demokratisk felleskap, der det er muligheter for medvirkende demokratiske prosesser ut fra det mangfoldet av livsverdener som er i barnehagen.

Hvilke implikasjoner vil din forskning ha/kunne ha for praksis?

Barns vilkår for medvirkning i felleskap sett ut fra personalets beskrivelser er sammensatt og komplekst. Men avhandlingens resultater så langt indikerer at vilkår for å medvirke i felleskap i barnehagen krever et personale som er relasjonelt orientert mot barn-barn, og i større grad ivaretar barnas ulike initiativer og perspektiver for å skape vilkår for medvirkning i felleskap, samt viderefører barnas initiativer i felleskapet. Studien indikerer også hvordan ulike kommunikasjonsmønstre virker inn på vilkår for medvirkning i felleskap, der en gjensidig kommunikasjon bidro til at barna medvirket i felleskap.

Relevant forskning – utvalgt litteratur

Bae, B. (2018). Politikk, Lek og Læring. Barnehageliv fra mange kanter. Bergen:Fagbokforlaget.

Biesta, G. (2007). Education and the democratic person: Towards a political conception of democratic education. Teachers College Record, 109(3), 740–769. https://scholar-google-no.ezproxy.uis.no/scholar?hl=no&as_sdt=0%2C5&q=Education+and+the+democratic+person%3A+Towards+a+political+conception+of+democratic+education.+Teachers+College+Record&btnG

Emilson, A., & Johansson, E. (2018). Values in Nordic early childhood education: Democracy and the child’s perspective. In M. Fleer & B. van Oers (Eds.), International handbook of early childhood education (pp. 929–954). Dordrecht: Springer.
Ife, J. 2009. Human Rights From Below. Achieving rights through community development: Cambridge University Press.

Johansson, E., Emilson, A., Röthle, M., Puroila, A.-M., Broström, S., & Einarsdóttir, J. 2016. Individual and Collective Rights Expressed in Educator and Child Interactions in Nordic Preschools. International Journal of Early Childhood, 48 (2), 209-224. https://link-springer-com.ezproxy.uis.no/article/10.1007/s13158-016-0164-2 

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo: Kunnskapsdepartementet https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/

Kunnskapsdepartementet.(2018).Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv-et kunnskapsgrunnlag. Oslo: Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barnehagelarerrollen-i-et-profesjonsperspektiv–et-kunnskapsgrunnlag/id2621274/

Ree, M ., & Emilson, A. (2019). Participation in communities in ECEC expressed in child–educator interactions. Early Child Development and Care. https://www-tandfonline-com.ezproxy.uis.no/doi/abs/10.1080/03004430.2019.1566230