Den viktige voksenrollen

Hver dag går forventningsfulle barn inn porten til sin barnehage, til sine venner og til de voksne som jobber der.

Forfatter: Vibeke Mæhlum
Stilling: prosjektleder

Vibeke er barnehagelærer. Hun har tidligere jobbet som alt fra assistent til daglig leder i ulike barnehager. Hun har 17 års erfaring som daglig leder i barnehage hvor hun har hatt fokus på systematisk kvalitetsarbeid. Vibeke er opptatt av naturen som læringsarena og er prosjektleder for Naturpilotene.

Barna kommer inn i barnehagen og blir tatt imot på ulike måter. Noen barnehager har faste voksne som tar imot når barna kommer. Andre steder følger foreldrene barna inn på sin avdeling. Alle steder, er det voksne tilstede, og den voksne har i stor grad mulighet å legge til rette for at situasjonen blir så god som mulig, og kan være med å danne et godt grunnlag for barnet og for hvordan dagen blir.

I rammeplan står det

  • Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet.
  • Personalet skal sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen
  • Personalet skal være lydhør for barns utrykk og imøtekomme deres behov for omsorg og sensitivitet

Omsorg er viktig og vi bør sikre at alle barn i barnehagen får omsorg, blir møtt og respektert for akkurat den de er. Vi kan sørge for å ha rutiner der hvert barn blir «sett» og lagt merke til hver eneste dag. En ide kan for eksempel være å ha et bevisst forhold til hvordan vi møter barna når de kommer inn i barnehagen.

Vi kan:

  • Si hei, få blikkontakt og smile til barnet
  • Bruk barnets navn
  • Vise omsorg ved fysisk kontakt, som stryk på kinn, klem eller holde i hånden
  • Invitere til en dialog, der en utveksler hvordan barnet har det, og hva den ønsker i dag

Det er viktig for barn å ha en voksen som ser dem, støtter og som de kan gå til når barnet trenger hjelp, motivasjon eller trygghet. En voksen som utfordrer, legge til rette for medvirkning, motiverer og stimulerer til lek og læringsfremmede aktiviteter. Det er ikke snakk om enten eller, men både og.

Den voksne skal sørge for at barn kjenner trygghet og er inkludert i et fellesskap. Den voksne som møter barna har en mulighet til å skape trygge og gode relasjoner. Relasjoner som kan være med å påvirke og gi barnet gode grunnleggende sosiale ferdigheter som de tar med seg videre i livet.

Hvordan starten på dagen blir kan legge listen for resten av dagen. Vi har vel alle kjent på «klumpen» i magen, og opplevelsen med å være usikker i en situasjon, og hva dette kan bety også videre gjennom dagen.
I rapporten Skoleferdigheter og psykisk helse hos 8-åringer ser en at relasjonen til de voksne i barnehagen får konsekvenser for barnas psykiske helse. Konsekvensene ser en på barns skoleresultater og psykiske helse ved 8 år (Folkehelseinstituttet 2019).

Den voksne i møte med barnet har betydning – og du kan i din barnehage være med å legge til rette for at det enkelte barn får en trygg, omsorgsfull og så god dag som mulig.
I løpet av våren skal vi holde kurs der vi snakker om den viktige voksenrollen i barnehagen. Hva er din rolle, og hva sier rammeplanen at vi skal være i møte med barna. Betydningen for barnet er stor. Det er viktig at du om som voksen møter barnet på den beste og mest hensiktsmessige måten.

Vil du lære mer om den viktige voksenrollen?

Vi tilpasser kurs for din barnehage eller kommune. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat, og se oversikten over vårt kurstilbud.