Møt en forsker: Tone Rove Nilsen

Tone Rove Nilsen
Stipendiat
Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager / Nord Universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
E-post: tone.nilsen@nkfb.no

Hva forsker du på?

Jeg forsker på norske barnehagers praksis med lekemateriell. Mitt prosjekt bygger på resultater fra kartlegging gjennomført av det store forskningsprosjektet Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN). GoBaN og Blikk for barn har vist oss, via målinger gjennomført med de internasjonale kartleggingsverktøyene ITERS-R og ECERS-R, at norske barnehager skårer relativt lavt innen aktiviteter i barnehagen, og derunder lekemateriell innendørs. Her ser de at mange barnehager har materiell, men at det ikke nødvendigvis gjøres så tilgjengelig for barna. Lekene er utenfor barnas rekkevidde. Bak lukkede skapdører, plassert høyt i rommet slik at barna ikke ser eller får tak i det, eller det står i boden eller i spesialrom som barna kun bruker innimellom eller som gjerne er voksenstyrt.

Med dette som bakgrunn oppstod mitt forskningsprosjekt, der jeg ønsker å finne ut mer og forstå hva som ligger bak disse tallene som GoBaN og Blikk for barn viser oss. Hvordan er norske barnehagers praksis med materiell, utvalg og tilgjengelighet av materiell og hvilken bevissthet, ideologier eller pedagogiske intensjoner ligger til grunn for valgene som tas med materiell i barnehagen?

Hvilke implikasjoner vil din forskning ha/kunne ha for praksis?

Hensikten med mitt prosjekt er å generere ny kunnskap om lekemateriell, som kan tas med tilbake til praksisfeltet. Jeg håper at mitt prosjekt kan bidra til utvikling av god praksis og profesjonsutøvelse.
Via mitt prosjekt så ønsker jeg å øke bevisstheten på at det fysiske leke og læringsmiljøet er viktig for barns lek, læring og utvikling.

Hvorfor er det viktig å forske på akkurat dette tema?

Jeg tror ikke det nødvendigvis det finnes én riktig praksis eller måte å arbeide med lek og lekemiljø i barnehagen, men det som er viktig er at vi øker bevisstheten rundt tema. Slik at de som jobber i barnehagen er bevisste og reflekterer godt over sin egen praksis med lekemateriell. Et godt lekemiljø kan bidra til trivsel, livsmestring, inkludering av alle barn i leken, et miljø der barna får utfolde seg, være kreative og utvikle seg og lære.

Barnehagens fysiske leke- og læringsmiljø og bruk av lekemateriell er derfor et viktig forskningsområde – som det på langt nær er forsket nok på. Jeg er nå helt i starten av mitt prosjekt, men jeg har allerede lyst til å forske mer.

Hvilke funn har du gjort?

Jeg valgt en kvalitativ tilnærming til forskningsfeltet. Hvor jeg har observert det fysiske leke og læringsmiljøet i åtte norske barnehager. Her følger jeg en gruppe i hver av de åtte barnehagene. I tillegg gjennomfører jeg dybdeintervju med barnehagelærerne tilknyttet avdelingen jeg observerer. Barnehagelærerens perspektiv er viktig, for de kjenner barnehagen, de kjenner barna og rommene og ser lekemateriell i bruk hver eneste dag. Deres praktiske kunnskap er en flott inngangsport til forskningsfeltet. Jeg er veldig glad jeg valgte dette perspektivet.

Datainnsamlingen ble gjennomført i 2018, og jeg er nå midt i analyseringsprosessen. Jeg har derfor ikke så mye funn jeg kan dele foreløpig, annet enn at jeg ser mye av det samme som GoBaN har sett ute i barnehagene. Jeg ser stor variasjon mellom barnehagene. Der noen barnehager er veldig bevisst sine lekemiljø, er andre mindre bevisste og lekemiljøene har blitt til over tid. Mange har mye materiell, men det er ikke alltid tilgjengelig for barna i frileken. Jeg gleder meg til å dykke dypere ned i materialet, og vil etter hvert publisere artikler rundt tema.

Vil du vite mer om tema? 

Tone holder kurs om barns lek og barnehagens lekemiljø høsten 2019.

Se kursoversikt

Relevant forskning – utvalgt litteratur

Bjørnestad, Elisabeth & Ellen Os. (2018). Quality in Norwegian childcare for toddlers using ITERS-R. European Early Childhood Education Research Journal. Vol 26 (1), p.111-127. DOI: 10.1080/1350293X.2018.1412051
Goban.no

Harms, T. Cryer, D. & Clifford, R. (2006) Infant/Toddler Environment Rating Scale, Revised Edition .Teacher College Press

Harms, T. Clifford, R. & Cryer, D. (2005) Early Childhood Environment Rating Scale, Revised Edition. Teacher College Press

Rammeplan for barnehager (2017). Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo: Kunnskapsdepartementet https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/

https://www.utdanningsnytt.no/forste-steg/artikler/2019/januar/barna-far-ikke-tak-i-lekene-i-barnehagen/
https://www.barnehage.no/artikler/det-finnes-lekemateriell-i-barnehagen-men-brukes-det-det-skal-tone-finne-ut/454768