Møt en forsker: Joakim Evensen Hansen

Joakim Evensen Hansen
Stipendiat
Universitetet i Stavanger

E-post: joakim.e.hansen@uis.no

Hva forsker du på?

– Fokus i mitt doktorgradsprosjekt er språkarbeid med de yngste og betydningen av dette arbeidet for språkutvikling i barnehagealder. Jeg ser på hvordan personalet på småbarnsavdelinger arbeider med å støtte og fremme språkutvikling. Videre undersøkte jeg om kvaliteten i språkarbeidet har betydning for barns språkutvikling.

Hvorfor er det viktig å forske på akkurat dette tema?

Språk er viktig for deltakelse i fellesskapet, og et sentralt redskap for læring. Å støtte barns språkutvikling i de tidlige årene vil kunne gi dem gode erfaringer med deltakelse i lek og aktiviteter. Samtidig vil god støtte i de tidlige årene legge et viktig grunnlag for senere ferdigheter i lesing og skriving.

Hvilke implikasjoner vil din forskning ha/kunne ha for praksis?

Jeg håper forskningen kan bidra til å sette fokus på det viktige arbeidet som gjøres med de yngste barna i norske barnehager. Resultatene fra studien viser at barna har bruk for engasjerte og kompetente voksne som har ambisjoner om å bidra til å støtte barns læring. Å følge opp på barnas forsøk på kommunikasjon kan føre til verdifulle lek og språklæringssituasjoner i barnehagehverdagen.

Referanser

Hansen, Joakim Evensen. 2018. Educational language practices and language development in early childhood education and care. PhD Thesis UiS no. 429, University of Stavanger, Faculty of Arts and Education, Department of Early Childhood Education.

Hansen, Joakim Evensen; Marit Alvestad. 2018. «Educational language practices described by preschool teachers in Norwegian kindergartens.»  European Early Childhood Education Research Journal 26 (1):128-141. doi: 10.1080/1350293X.2018.1412052.

Hansen, Joakim Evensen (2018). Characteristics of educational language practices observed in four toddler groups in Norwegian ECEC. International Journal of Early Years Education. ISSN 0966-9760. DOI: 10.1080/09669760.2018.1548347