Møt en forsker: Kristin Danielsen Wolf

Kristin Danielsen Wolf
Stipendiat
OsloMet
E-post: kridw@oslomet.no

Hva forsker du på?

Jeg har tidligere forsket på barns samspill og lek, samt personalets medvirkning til barns spontane lek. I doktorgradsprosjektet har jeg oppmerksomheten rettet mot foreldres perspektiver på livet i barnehagen. Jeg forsker på foreldres oppfatninger av kvalitet i barnehagen og deres opplevelser av samarbeidet med barnehagepersonalet.

Hvorfor er det viktig å forske på akkurat dette tema?

Både barns lek, foreldres perspektiver og samarbeidende praksiser i barnehagen er tema som ligger til grunn i den nordiske barnehagepedagogiske tradisjonen. I tider med økt oppmerksomhet på kvalitet i barnehagen og styrking av barnehagen som læringsarena, blir det viktig også å undersøke hva som kan være foreldres og barns perspektiver.

Hvilke funn har du gjort?

Studiene om lek, viser små barns lekende væremåter og uttrykksformer, og hvordan de yngste barna skaper lekende samspill i barnehagen, samt omgivelsenes betydning og personalets ulike måter å virke med ved å beskytte, bekrefte og berike barns spontane leken.

Studien om foreldres perspektiver viser at foreldre legger stor vekt på barnesentrerte verdier i barnehagen. Samtidig viser studien variasjon blant foreldres meninger når det gjelder barns læring, og arbeid med tall og bokstaver. Foreldres oppfatninger av læring, varierer på tvers av deres sosiale og kulturelle bakgrunn. Foreldre legger stor vekt på personalets kjærlig omsorg, men foreldrene opplever midlertid personalet ulikt. Ikke alle foreldre opplever å bli sett og imøtekommet av barnehagepersonalet. Foreldre som er mer like personalet i sosial og kulturell kapital opplever et mer likeverdig samarbeid med personalet, enn foreldre med en annen bakgrunn.

Hvilke implikasjoner vil din forskning ha/kunne ha for praksis?

Når det gjelder leken, håper jeg forskningen kan bidra til stadige refleksjoner over lekens verdi i barndommen, barns lekende måter å være og uttrykke seg på, og hvordan personalet kan beskytte, bekrefte og berike barns spontane lek.

Når det gjelder foreldres perspektiver håper jeg forskningen kan bidra til refleksjoner over profesjonalitet og hvordan det kan legges til rette for samarbeidende praksiser i barnehagen, hvor alle foreldre kan virke med. Det felles ansvaret mellom hjem og barnehage er et sentralt tema i både barnehagene og barnehagelærerutdanningene.

Relevant forskning – utvalgt litteratur

Wolf, K.D. (i prosess) Den synlige og usynlige barnehagepedagogikken. Foreldres syn på læring i barnehagen.

Wolf, K.D. (2019) Samarbeid i barnehagen – «Like barn leker best?» Perspektiver fra foreldre med ulik bakgrunn. Norsk Pedagogisk tidsskrift.

Wolf, K.D. (2018) Stakeholders´ opinions of quality in Norwegian kindergartens. Early Years, an International Research journal.

Wolf, K.D. (2018) Tid for barns medvirkning i barnehagen. I: K.D. Wolf & S.B. Svenning (red) Perspektiver på barns medvirkning i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. s.15-21

Wolf, K.D. (2018) Barns rett til medvirkning og lek i barnehagen. Gjensidighet og personalets lek-etiske overveielser i møter med barns lek. I: K.D. Wolf & S.B. Svenning (red) Perspektiver på barns medvirkning i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. s.141-155.

Wolf, K.D. (2017) Medvirkning til barns spontane lek i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget

Wolf, K.D. (2014) Små barns lek og samspill i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget.