Viktige funn fra forskningen – hva kjennetegner gode barnehager?

GoBaN – «Gode barnehager for barn i Norge» – er det største forskningsprosjektet som har vært gjennomført om kvalitet i norske barnehager.  

Prosjektet er avsluttet, men det publiseres fortsatt mange spennende rapporter og artikler fra prosjektet.

Hovedmålet med prosjektet har vært å undersøke hvordan norske barnehager påvirker barnehagebarn. Hva kjennetegner en god barnehage og hvilke faktorer påvirker barnas trivsel, måloppnåelse og utvikling?

Dere kan lese mer om prosjektet her.

Forskningsprosjektet besår av et hovedprosjekt med flere delprosjekter. Nedenfor lister vi opp noen av funnene fra et av de kvalitative delprosjektene. I rapporten tar forskerne utgangspunkt i resultatene fra hovedprosjektet, men har plukket ut syv barnehager som har vært studert mer inngående.

Dette er barnehager som har skåret fra middels til godt på hovedstudien. Målet var å finne ut hva som kjennetegner barnehager med god kvalitet.

Resultatene viste at dette var noen av kjennetegnene i det pedagogiske arbeidet i barnegrupper med god kvalitet på barnehagetilbudet:

 • Høy kompetanse i personalet. Flere av barnegruppene har to barnehagelærere.
 • Profesjonell entusiasme i personalet, de er tilstedeværende og engasjerte.
 • Felles mål og retning for det pedagogiske arbeidet.
 • En helhetlig tilnærming til barns omsorg, lek, læring og danning. Personalet støtter opp om barns læring og utvikling både emosjonelt, kognitivt, sosialt og fysiskmotorisk.
 • En vektlegging av å gi barna lek ute, naturopplevelser og erfaringer i nærmiljøet.
 • Klar ledelse av personalgrupper og barnegrupper, med en strukturering av dagen som er tilpasset barna.
 • Et personale som organiserer barnegruppen i mindre grupper både for aktiviteter og lek.
 • Både voksen- og barneinitierte aktiviteter. Både personale og barn er involvert i pedagogiske prosesser og aktiviteter.
 • Barnehagelærerne la til rette for godt språklig samspill mest med enkeltbarn og mindre grupper med barn.

Disse resultatene stemmer overens med funn i hovedstudiene. Forskerne finner også en del potensiale for utvikling som kan være viktig å merke seg.

Dette gjelder både for barnehager som skårer høyt og barnehager som skårer noe lavere i hovedstudien. Viktige momenter som er fremhevet er:

 • Sikre at alle barn inkluderes i lek og samspill. Dette ser ut til å være særlig utfordrende i store barnegrupper.
 • Benytte mer åpne spørsmål og vedvarende, utforskende felles samtaler ut fra varierte erfaringer og barns initiativ. Det er behov for økt kompetanse om betydningen av språklig samspill, vedvarende, utforskende, felles samtaler.
 • Bevisstgjøring av mangfold knyttet til likestilling og kjønnsrolleproblematikk. Personalet har lite fokus på dette og det synes å være et tema de ikke prioriterer.
 • Synliggjøring av kulturelt mangfold, det er mest fokus på tilrettelegging av det språklige (språkgrupper).
 • Det varierer hvordan man utarbeider og gjennomfører planer, dette viser til behov for didaktisk kompetanse for å involvere alle i personalet.

Rapporten kan leses i sin helhet her.