Spennende bok om barnehagenes fysiske lekemiljø

Frilek har en helt spesiell posisjon i den norske barnehagetradisjonen. Men god og stimulerende frilek kommer ikke av seg selv – og krever både gode voksne og et godt fysisk miljø. Dette har NKFB bidratt til en fagbok om.

«Barnehagens fysiske inne- og utemiljø» heter boken som ble lansert i mai 2020 og som tar mål av seg å gi forskningsbasert kunnskap om dette viktige temaet.

Utgivelsen er en del av forskningsprosjektet EnCompetence som er et samarbeidsprosjekt mellom DMMH, OsloMet, Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager, Espira, Læringsverkstedet og Trondheim Kommune.

– Dette har vært et spennende prosjekt fordi det har hatt et sterkt brukermedvirkningsperspektiv. Åtte barnehager har vært inne i prosjektet – og i hver av dem har vi hatt en medforsker blant dem som jobber i barnehagen. Disse har gjennomført videoobservasjoner og samlet data sammen med oss og dermed vært viktige bidragsytere til boken, sier direktør May Liss Olsen Tobiassen ved Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager (NKFB).

Akademisk og praksisnært

Boken «Barnehagens fysiske inne- og utemiljø» er todelt. Den første delen er akademisk og består av vitenskapelige artikler skrevet av forskere. Del to er praksisnær og i stor grad ført i pennen av medforskerne.

I tillegg har en arkitekt og en landskapsarkitekt deltatt i prosjektet og skrevet hver sine bidrag til boken.

– Hensikten har også vært at boken skal være et verktøy både når man utvikler nye barnehager eller gjør endringer på dem man har, og når man vurderer det fysiske miljøet man har i barnehagen, sier Tobiassen.

I arbeidet med boken er det kun frilek forskerne og forfatterne har jobbet med.

Frilek er spesielt viktig i den norske barnehagetradisjonen, og også tydelig nedfelt i rammeplanen.

Men selv om frilek er initiert av barna selv, viser forskningen at frilek krever gode voksne og et godt fysisk miljø.

Måler effekt av faktisk endring

Forskningsarbeidet ute i barnehagene har i stor grad skjedd ved intervensjon – noe som betyr at man måler effekten av en faktisk endring.

– Rent praktisk observerte vi først hvordan barna bruker det eksisterende fysiske miljøet. Deretter gjennomførte vi endringer basert på data fra disse observasjonene. Etter en tid kom vi tilbake i barnehagene og så om leken hadde endret seg. Dette ga oss grunnlag for å si noe om hvordan man lager gode og spennende lekemiljøer for allsidig lek. Vi har også sett på ulik lek som barn bedriver i ulike miljøer. Vi har sett på kjønn, hvilke leker barna har og hvilke leker de utøver på ulike områder i barnehagene, sier May Liss Olsen Tobiassen.

Hun mener boken er et viktig bidrag til å gi barnehagene kompetanse når man skal jobbe med lekemiljøet i barnehagene. I den sammenhengen er det viktig at personalet gis mulighet til å utvikle det fysiske miljøet slik at alle barn kan være med i leken.

Lek i ulikt tempo – og behovet for pauser

May Liss Olsen Tobiassen sier at det skjer mye ulik lek i barnehagene hver dag. Men så er det noen som er mye mindre med i leken enn de andre barna.

– Da er et viktig spørsmål hva disse barna gjør når de ikke er med i leken? Dette er noe som de ansatte bør være obs på og ha et bevisst forhold til, sier NKFB-direktøren.

Hun understreker at det ikke er noe galt i at barn noen ganger har behov for pause fra leken.

– God lek gir høyere trivsel. Det fremmer utvikling hos barn på alle felt: både kognitivt, motorisk, språklig og sosialt. Det er i leken de har den naturlige læringen. Men barn trenger et miljø som innbyr til lek, og det skal være rom for ulik type lek, slik at alle finner sin plass. Derfor er det også viktig med gode soner for ro slik at forholdene ligger til rette for lek i ulikt tempo, og også for at barn skal kunne ta pauser fra leken, sier May Liss Olsen Tobiassen.

Den nye voksenrollen

Ett av kapitlene tar for deg den nye voksenrollen – hvordan den ansatte kan bidra til å stimulere til lek.

Dette handler blant annet om å «rydde frem» og ikke bare «rydde bort» leker.

– Det handler om den ansatte skal hjelpe barn å rydde i leken – og ta bort det som er blitt uinteressant. Og hvordan den voksne kan bidra til å stimulere til variasjon og mulighet for frilek, sier May Liss Olsen Tobiassen.

Ut fra prosjektet er det også laget en nettside – barnehagemiljo.no. Her er det mye gratis informasjon.

På grunn av koronasituasjonen er prosjektet forlenget. Det vil etter hvert komme flere artikler og spennende saker fra prosjektet.