Ny kunnskapsoversikt: – Det er et stort behov for mer forskning på mobbing i barnehagen

Mobbing skjer allerede i barnehagen, men hvordan de ansatte håndterer mobbingen er svært ulikt. På bakgrunn av de nye paragrafene i barnehageloven (§41, 42 og 43) er det et stort behov for å forske mer på tematikken for å kunne sikre trygge og gode barnehagemiljøer for alle barn.

Det er noen av funnene som Tone Rove Nilsen og Helene Marie Storli Aaseth fra Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager har gjort sammen med Ingrid Midteide Løkken, Ellen Elvethon og Thomas Moser ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning gjennom en omfattende kunnskapsoversikt om mobbing i norske barnehager.

Større enn planlagt

Oppdragsgiver for rapporten er Private barnehagers landsforbund, som har fått økonomisk støtte fra Partnerskap mot mobbing. Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager har samarbeidet med Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning om utarbeidelsen av rapporten. Arbeidet skulle raskt vise seg å bli langt mer omfattende enn først planlagt.

– Det var rett og slett så spennende å jobbe med, at prosjektet ble større enn først antatt. Men nå sitter vi igjen med en unik oversikt om et tema som det har vært forsket altfor lite på, og som det trengs betydelig mer kunnskap om, fastslår Tone Rove Nilsen og Ingrid Midteide Løkken.  

De har sammen med sine tre medforfattere saumfart det meste som har vært skrevet om tematikken mobbing i den norske barnehagekonteksten, med alt fra vitenskapelige artikler, doktorgrader, rapporter, styringsdokumenter, fagbøker og masteroppgaver fra 1997 og frem til i dag. Resultatet har blitt en rapport som danner et viktig grunnlag for fremtidig kompetansebehov innenfor mobbing i barnehagen.

De trekker frem fire tema som belyses nærmere i rapporten

  • Forståelse av mobbing i barnehagen
  • Former for mobbing, utbredelse og konsekvenser av mobbing
  • Tiltak mot mobbing – forebygging
  • Tiltak mot mobbing – håndtering
Thomas Moser, Ingrid Midteide Løkken og Ellen Elvethon ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning har i sammen med Tone Rove Nilsen og Helene Marie Storli Aaseth fra Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager har stått for arbeidet med omfattende kunnskapsoversikt om mobbing i norske barnehager.

Forståelse av mobbing i barnehagen

Bruken av begrepet mobbing i barnehagen har i mange år vært omdiskutert. Forfatterne av rapporten konkluderer med at det i dag er enighet om mobbing skjer i barnehagen. De finner derimot at det er mange ulike forståelser av begrepet mobbing og at ulik forståelse kan føre til ulik praksis.

­– Det har blitt akseptert at mobbing eksisterer i barnehagen, men fortsatt er det diskusjon knyttet til hvordan fenomenet mobbing kan og bør forstås. I dokumentene vi har undersøkt ser vi at flere barnehageansatte etterlyser mer kunnskap om temaet. De peker på at mobbing ikke løftes tilstrekkelig frem i barnehagelærerutdanningen. Det kreves kompetanse om fenomenet mobbing for å kunne se, oppdage og håndtere mobbing i barnehagen på en god måte, påpeker Ingrid Midteide Løkken.

Former for mobbing, utbredelse og konsekvenser av mobbing

De fem forfatterne finner ingen allmenn akseptert kategorisering av mobbing, men sier at det ofte deles inn i fysisk eller verbal, åpenlys eller skjult, direkte eller indirekte. Når det gjelder utbredelse av mobbing i barnehagen, er store variasjoner i undersøkelser som er gjort, der andelen barn som blir utsatt for mobbing varierer fra 6 til 20 prosent. Forfatterne ser behovet for undersøkelser som kan gi oppdaterte og mer helhetlig kunnskap om utbredelse av mobbing i barnehagen. 

­– De dokumentene som tar opp konsekvensene av mobbing i tidlig alder peker mot et mangfold av alvorlige konsekvenser for enkeltindivider, knyttet til psykisk helse. Men det mangler longitudinelle empiriske studier fra barnehagefeltet så vi vet lite om konsekvensene for små barn som mobbes i barnehagen – senere i livet, sier Tone Rove Nilsen.

Tiltak mot mobbing – forebygging og håndtering

Forfatterne har også undersøkt hvordan barnehagene kan arbeide forebyggende og hvordan de håndterer mobbing i barnehagen. Kunnskapsoversikten viser at mesteparten av dokumenter og forskning som foreligger, handler om forebygging av mobbing i barnehagen. Aller minst finner de fem forfatterne om hvordan barnehagene skal håndtere mobbing i barnehagen. Det mener Nilsen og Løkken har en naturlig forklaring.

– Det er brukt mange år på å få aksept for at mobbing skjer i barnehagen og fra 2010 vi ser en økning i litteratur på dette området. Det er først når vi har en forståelse for at mobbing skjer, at vi kan gå videre med hvordan dette skal håndteres, påpeker de to som forventer at nettopp håndtering av mobbing vil bli mer aktuelt i årene fremover.

–  Vi har nylig fått et lovverk som stiller krav til nulltoleranse og aktivitetsplikt og lovfester at alle barn har rett til et trygt og godt barnehagemiljø. Dette går konkret på håndtering av mobbing og vil på mange måter være styrende for det vi ser videre fremover, mener de to.

Vil forske mer på tematikken

Forfatterne av rapporten er overrasket over at det ikke finnes mer forskning på mobbing i barnehagen og er tydelig på at det må prioriteres i årene fremover. De påpeker at en felles forståelse av mobbing i praksisfeltet vil gi mulighet for systematisk arbeid og utarbeidelse av god praksis når det kommer til forebygging og håndtering av mobbing.

Nå ønsker forfatterne å utvide deler av kunnskapsoversikten og publisere den som en bok. De planlegger også å dele av sin kunnskap med innlegg på flere konferanser i tiden fremover.

Og de utelukker ikke at det kan bli aktuelt med et videre forskningssamarbeid på tematikken mobbing i barnehagen.

– Vi vil veldig gjerne bidra inn på dette området og utelukker ikke et videre samarbeid mellom Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager og Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, avslutter de to.   

Viktig dokument for videre arbeid

Oppdragsgiver PBL og Partnerskap mot mobbing, som har bidratt med økonomisk støtte, er glad for at man endelig har fått en kunnskapsoversikt over mobbing i barnehagen.

– Vi er glade og imponerte over arbeidet som Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager og Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning nå har ferdigstilt. Rapporten skal brukes som et av flere grunnlagsdokumenter til arbeidet med PBL sin store satsing Barnas verneombud, der barnehagemiljø, mobbing og ekskludering er ett av temaene. Denne kunnskapen skal komme hele barnehagesektoren til gode, sier Kari Vold Jensen i PBL

Sekretariatsleder i Partnerskap mot mobbing, Frode Restad, mener innsiktsrapporten er et svært viktig dokument som tydeliggjør behovet for mer forskning på mobbing i barnehagen.

– Det er behov for mer kunnskap om mobbing og krenkelser i barnehagen og om personalets arbeid for å forebygge dette. Partnerskap mot mobbing vil bidra til økt kompetanse og samarbeid mot alle former for mobbing og har gitt støtte til utviklingen av en rapport om tilgjengelig norsk og internasjonal forskning om mobbing i barnehager.

Vi håper rapporten kan bidra til en forsterket innsats for at alle barn skal få det trygt og godt i barnehagen, sier Restad.