Bli kjent med oss: Hanne Mette

I forrige uke startet vi å presentere de som jobber i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager, hvor du kunne lese om May Liss Tobiassen. Denne uken er det Hanne Mette K. Vindvik du kan bli litt bedre kjent med.

Hanne Mette er utdannet barnehagelærer og har fra 1996 til 2017 jobbet i flere forskjellige barnehager. I 13 av disse årene var hun også medeier i en enkeltstående friluftsbarnehage. Hanne Mette har i tillegg erfaring som assistent, barnehagelærer, pedagogisk leder, styrer og hun var øvingslærer for barnehagestudenter i flere år. Hun har også tilleggsutdanning innen veiledning og er snart i mål med en master i folkehelsearbeid med tverrfaglig profil og fokus på forebygging. Hanne Mette er opptatt av å ha en helhetlig tilnærming til at barn får en trygg og god hverdag i barnehagen. Hun brenner også for å fremme naturens betydning for allsidig utvikling, lek, læring og for å fremme helse.

Tlf: 75 55 39 10 / 952 00 082. E-post: hanne.vindvik@nkfb.no

Hva er det kjekkeste med jobben din?
Det er å få møte mange mennesker hver dag som bidrar til mangfold i norske barnehager, og som har det til felles at de ønsker å bidra til at barn har gode hverdager i barnehagene. Jeg liker også godt at arbeidet mitt er variert. 

Hvilket fagfelt liker du best å jobbe med?
Jeg synes det er spennende å jobbe med endringsprosesser. Prosesser som bidrar til at barnehagene skal være forebyggende og fremme god helse i trygge og gode miljøer for både barn og voksne. Det omfatter jo i grunn det meste i barnehagen. Alt henger sammen og påvirker hverandre, så det å få bidra til å jobbe helhetlig synes jeg er veldig spennende og meningsfullt.

Hva er det du typisk hjelper en barnehage med?
Jeg jobber mye med veiledning og kompetanseheving for barnehageansatte innenfor ulike temaer. Det kan for eksempel være spesifikt innenfor fag eller områder i rammeplanen og barnehageloven, eller så kan det være innenfor ledelse. Vi hjelper barnehager med didaktisk arbeid og omorganiseringer for å frigjøre mer tid til barna, samt bevisstgjøring av pedagogiske begrunnelser for praksiser. Vi bidrar også inn i prosesser med utviklingsarbeid, og hjelper barnehagene med å finne utgangspunkt for å utvikle praksis. Vi veileder barnehager slik at de lettere kan bygge broer mellom teori og egen praksis. Kompetanseheving gjøres gjennom veiledning, nettkurs, fysiske kurs eller at vi jobber i prosess sammen med barnehager over tid.

Hva er viktig for deg når du samarbeider med en barnehage?
Det er viktig for meg at barnehagene opplever at det vi tilbyr er tilpasset behovene de har. At det vi bidrar med øker refleksjon og utvikling av egen praksis i barnehagen, til det beste for barna.

Hva er et eksempel på noe du har fått til av resultater sammen med en barnehage?
Her har jeg noen eksempler jeg vil fremheve. En barnehage ga tilbakemelding om at temaene vi hadde jobbet med, førte til bedre samarbeid og samhold hos både barn og voksne. Da opplever jeg at vi er på rett vei. Samhold bidrar ofte til inkludering og trygghet. Dette igjen er et grunnlag for trivsel og allsidig utvikling hos både barn og voksne.
En annen barnehage opplevde at hele barnehagemiljøet ble bedre etter at de jobbet med voksnes roller og ansvar over en periode. Dette viser at nesten uansett hva som er tema for utviklingsarbeid eller kompetanseheving, så kan det få positive ringvirkninger på flere områder hvis man klarer å skape engasjement og eierskap hos hele personalgruppen.