Bli kjent med oss: Helene

Nå er vi kommet halvveis i presentasjonen av folkene som jobber i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager, og denne uken er det Helene Storli Aaseth du kan hilse på.  

Helene har en bachelorgrad i pedagogikk og en mastergrad i tilpasset opplæring med spesialisering i spesialpedagogikk. Hun har erfaring innenfor det spesialpedagogiske fagfeltet, og er spesielt opptatt av barns språkutvikling og barnehagens språklige miljø. Hun er også CLASS Pre-K sertifisert observatør og kan gjennomføre observasjoner med CLASS som verktøy i barnehager. Helene har jobbet som rådgiver for Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager siden 2019.

Tlf: 75 55 38 81. E-post: helene@nkfb.no

Hva er det kjekkeste med jobben din?
Alle de varierte oppgavene vi møter gjennom jobben! I kunnskapssenteret jobber vi med alt fra samarbeid med barnehager på kryss og tvers av landet, med kurs og utviklingsarbeid, til å bidra inn i større prosjekter som bidrar til kunnskapsutvikling og -deling. For eksempel utvikling av fagområder i nettskolen medlearn eller utarbeiding av rapporter.

Hvilket fagfelt liker du best å jobbe med?
Gjennom utdanningen min har jeg tatt med meg interesse for områdene tilpasset opplæring og inkludering. Disse temaene mener jeg i stor grad handler om hvordan man kan legge til rette for at alle barn kan trives og ha det godt i sitt miljø. Jeg synes temaene er spennende fordi de rommer enormt mye, og gir alltid et godt utgangspunkt for ulike områder barnehagen kan jobbe med for å fremme et godt barnehagemiljø.

Hva er viktig for deg når du samarbeider med en barnehage?
Det er viktig for meg at når vi samarbeider med ulike barnehager, så sitter de igjen med inspirasjon og motivasjon til å fortsette å utvikle sin praksis på de områdene vi jobber med. Jeg synes også det er viktig at det vi formidler til barnehagene er basert på forskning, og at vi bidrar til å skape en kobling mellom ny forskning og barnehagens praksis.

Hva er et eksempel på noe du har fått til av resultater sammen med en barnehage?
En barnehage jeg samarbeidet ga tilbakemelding på at vi gjorde informasjon om den nye loven om godt psykososialt barnehagemiljø lettere tilgjengelig for dem. I kursene vi hadde om dette temaet fikk vi til gode refleksjoner og økt bevissthet rundt hva som skaper trygge og gode barnehagemiljø, og hva krenkelser kan være. Barnehagen jobbet godt med forarbeid og etterarbeid. Jeg fikk inntrykk av at de både fikk økt sin kompetanse på hvordan de kan jobbe med å være en lærende organisasjon, og sin kompetanse på området vi gikk inn på.