Hvordan kan ansatte snakke med barn om krig og konflikt?

I forbindelse med krigen i Ukraina kan ansatte i barnehagen møte spørsmål og undring fra barn som har fanget opp det som skjer i media eller gjennom samtaler mellom voksne. Hvordan bør de ansatte i barnehagen møte disse barna? 

Barn som fanger opp det som skjer kan ha behov for å snakke med voksne. Ansatte sin viktigste oppgave er å åpne opp for refleksjon og spørsmål, lytte til det barna undrer seg over, anerkjenne dem og forklare hva som skjer i verden.

Ansatte bør også hjelpe barna til å dempe eventuelle bekymringer.

Skap rom for å fortelle

Selv om mange voksne ønsker å skjerme barna sine for vanskelige hendelser i verden, spesielt hvis man blir skremt selv, er det viktig at ansatte skaper rom for at barna kan få fortelle om sine opplevelser eller eventuelle bekymringer.

Redd Barna og UNICEF er blant organisasjonene som har kommet med gode tips om hvordan personalet kan møte barn som har spørsmål rundt krig og konfliktsituasjoner. 

Slik snakker du med barna om krig (Redd Barna)
Hvordan snakke med barna om krig (UNICEF)
Hvordan snakke med barn om skremmende nyheter (NKVTS, 2017)

Hovedmål: Gjør barna trygge

Her er noen av rådene som vi mener ansatte i barnehagen kan ha nytte av:

  • Vær forberedt på spørsmål og bekymringer fra barn om krig og konflikter, og ta deg tid til å snakke med barna om det. Det kan gjøre barna tryggere. Noen barn vil kanskje selv ta initiativ til denne samtalen, mens andre barn vil ha behov for at du som ansatt fanger opp signaler fra barn og tar initiativ på deres premisser. Hovedmålet bør være å gjøre barna trygge.
  • Lytt til barnet og la det snakke ferdig om sine tanker, tro og meninger. Dette er viktig fordi barna har helt andre forutsetninger for å danne seg et bilde av det som skjer enn det voksne har. Det er ikke nødvendig at du som ansatt er ekspert på krigen/konflikten og kan svare på alt. Det kan være fint å snakke om at du som voksen også synes krig er vanskelig og uforståelig. Dette kan være med å hjelpe barn å snakke om tankene.
  • Møt barnet utfra eget behov for omsorg og trygghet. Ta utgangspunkt i barnets modenhetsnivå og alder, og tilpass svarene dine etter det. Fortell sannheten om situasjonen uten å fortelle for mange detaljer. Vær konkret og unngå å bruke begreper som barna ikke forstår.

Tilpass til modenhet og alder

  • Fortell barna at det er mange voksne som jobber hardt for å hjelpe til med å stoppe krigen og at vi alle håper og tror at de skal lykkes. Det kan være god hjelp å snakke om hva som gjøres for å løse konflikten og om hvem det er som jobber for å finne en løsning slik at krigen kan stoppes.
  • Tilpass samtalen til barnas modenhet og alder. Noen av barna kan ha behov for at ansatte kan forklare hva krig er eller hva flyktninger er. Andre barn kjenner betydningen av ordene, men trenger hjelp og støtte til å håndtere følelser knyttet til det de har sett eller hørt.
  • Vær bevisst egne holdninger i samtalen med barnet, ha fokus på barnets perspektiv. La barna få bearbeide inntrykkene sine ved å støtte initiativene deres. Et eksempel kan være at barna ønsker å lage tegninger om temaet.

Etikk, religion og filosofi

I forbindelse med dette arbeidet er det på sin plass å minne om noen av de føringene som rammeplanen legger for barnehagens arbeid med fagområdet Etikk, religion og filosofi, der det blant annet heter at personalet skal:  

  • Formidle fortellinger og skape rom for barnas opplevelser, samtaler, erfaringer og tanker om religion, livssyn, etikk og eksistensielle temaer.
  • Utforske og undre seg over eksistensielle, etiske, religiøse, livssynsmessige og filosofiske spørsmål sammen med barna.
  • Bidra til å utvikle barnas toleranse, interesse og respekt for hverandre og for mennesker med ulik kulturell, religiøs eller livssynsmessig tilhørighet.
  • Identifisere verdikonflikter i hverdagen, reflektere over verdiprioriteringer og holdninger og ha et bevisst forhold til hvordan disse kommer til uttrykk i arbeidet med barna

Hvordan jobbe med barn som har vært på flukt?

I en del barnehager finnes det barn i barnegruppen som selv har flyktet eller som har foreldre eller besteforeldre som har flyktet fra krig.

Innslag i media eller samtaler mellom andre om krigen kan vekke vonde minner for enkelte, selv om ikke alle barn bærer med seg traumer fra flukt.

Hva bør barnehager vite om flyktninger? (Universitet i Stavanger)

Hvordan jobbe med temaet krig og konflikt i barnehagen?

Temaet krig og konflikt kan være en inngangsport til å arbeide med FNs konvensjon om barns rettigheter. Norge er ett av 194 land som har forpliktet seg til å verne om rettighetene som er nedfelt i konvensjonen.

Konvensjonen forplikter landene til å verne om barns rettigheter i både krig, konflikter og fred.

Barnehagen kan jobbe med temaene rettferdighet, vennskap, felleskap, rettigheter og verdier. Barnehagen bør tilpasse dette etter barnas modenhet og forutsetninger, individuelt og for gruppen.

Det er viktig at barnehagen evner å formidle uten at det fremstår som politisk propaganda eller er unødvendig polariserende.