Forside » Anne Grethe Baustad: Hva forsker du på?

Anne Grethe Baustad: Hva forsker du på?

 

Hva forsker du på?

– Jeg forsker på kvalitet i barnehagen. Hvordan vi kan forstå samspillskvalitet i barnehagen og spesielt hvordan personalet kan forbedre samspillet sitt med barna. Mer spesifikt, så undersøker jeg hvordan et forskningsbasert kvalitetsvurderingsverktøy – the Caregiver Interaction Profile (CIP) scales, – sammen med kollektiv video feedback – kan:

  1. bidra til å styrke og utvikle personalets forståelse av gode samspill og
  2. bidra til å endre (forbedre) personalets samspill med barna

– Jeg har valgt akkurat dette verktøyet fordi det fokuserer på personalets samspillsferdigheter i samspill med grupper av barn. Det er utviklet for å brukes i barnehager og deler samspillskvalitet i to like viktige områder: grunnleggende omsorg og stimulering av utvikling. Verktøyet samsvarer godt med rammeplanen vår for barnehagene. Det er ansett for å være valid, det vil si at det omhandler vesentlige sider ved samspillet mellom personal og barn i barnehagen. Og sist men ikke minst, det har også vært brukt til faglig utvikling/kompetanseheving i Nederlandske barnehager, – med positiv effekt på enkelte områder.

Hvilke implikasjoner vil din forskning ha/kunne ha for praksis?

– Jeg håper forskningen vil bidra til at praksisfeltet retter større søkelys på samspill mellom personalet og barna. Jeg mener også at vi i større grad bør fokusere på samspillteorier i barnehagelærerutdanningen, og gi studentene mulighet til å jobbe systematisk med å forbedre egne samspillsferdigheter gjennom hele utdanningsløpet.

Hvorfor er det viktig å forske på akkurat dette tema?

– Samspillet mellom personalet og barna er en av de viktigste faktorene for kvaliteten i barnehagene – og for barns trivsel og utvikling. Internasjonal forskning har funnet at høy kvalitet i barnehager, kan ha positiv effekt for barns utvikling. Når det gjelder barnehager med høy kvalitet så kjennetegnes de ved at personalet er varme og sensitive, samtidig som de også bevisst stimulerer barnas læring og utvikling. Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN) og Blikk for barn (BfB) har nylig undersøkt prosesskvalitet i norske barnehager, inkludert samspillskvalitet mellom personalet og barna. GoBaN og BfB fant lavere kvalitet i barnehagene enn forvented og ønskelig, også når det gjaldt samspill mellom personalet og barna.

– Personalet var sensitive, hyggelige og varme, men det var i liten grad balanse mellom omsorg og stimulering av barns læring og utvikling. Internasjonal forskning viser at det er en sammenheng mellom hva personalet tenker om samspill, og hvordan de samspiller med barna. I Norge har det imidlertid vært forsket lite på hvordan personalet forstår gode samspill og hvordan dette spiller inn på det de gjør, – og lite målrettet på å forbedre samspillet mellom personal og barn.

Hvilke funn (hvis noen) har du gjort?

– Når personalet beskriver sin forståelse av gode samspill, vektlegger de helt klart det å være varm og sensitiv fremfor det å stimulere barns læring og utvikling. Foreløpige funn viser en viss sammenheng mellom deres forståelse og samspill. I det videre vil jeg se nærmere på dette, samt undersøke hvorvidt the Caregiver Interaction Profile (CIP) scales, – sammen med kollektiv video feedback – har bidratt til å styrke og utvikle personalets forståelse av gode samspill og endret (forbedret) deres samspill med barna.

Relevant forskning – utvalgt litteratur

Baustad, A.G., Rønning, W., & Bjørnestad, E. (2018). Norwegian ECEC staffs thinking on quality of
interaction. Early Child Development and Care. Published online: 12 Dec 2018. https://doi.org/10.1080/03004430.2018.1553874

Bjørnestad, E. & Os, E. (2018). Quality in Norwegian childcare for toddlers using
ITERS-R. European Early Childhood Education Research Journal. Vol 26 (1), 111-127.
www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1350293X.2018.1412051

Howard, S.J., Siraj, I. ,Melhuish, E., Kingston, D., Neilsen-Hewett, C., de Rosnay, M., Duursma, E. &
Luu. B. (2018): Measuring interactional quality in pre-school settings: introduction and validation of the Sustained Shared Thinking and Emotional Wellbeing (SSTEW) scale, Early Child Development and Care.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03004430.2018.1511549

Melhuish, E., Ereky-Stevens, K., Petrogiannis, K., Ariescu, A., Penderi, E., Rentzou, K.,…Leseman,
P. (2015). A review of research on the effects of Early Childhood Education and Care (ECEC) upon child development.
file:///C:/Users/agb/Downloads/new_version_CARE_WP4_D4_1_Review_on_the_effects_of_ECEC.pdf

Siraj, I., Kingston, K., Neilsen-Hewett, C., Howard, S. J., Melhuish, E., de Rosnay, M.,…Luu, B. (2017). A review of the current international evidence considering quality in early childhood education and care programmes – in delivery, pedagogy and child outcomes.
Sydney: NSW Department of Education.
https://education.nsw.gov.au/media/ecec/pdf-documents/FEEL-Study-Literature-Review-Final.pdf