Forside » Barnehageforskning

Barnehageforskning

På denne siden har vi store og viktige forskningsprosjekter innenfor barnehagesektoren i Norge.Listen er ikke uttømmende for forskning på barnehage i Norge. Nederst på siden har vi samlet lenker til andre nettsider der du kan finne flere forskningsprosjekter.

Longitudinelle forskningsprosjekter

Longitudinelle prosjekter er forskningsprosjekter der de som utforskes følges over tid med minst to datainnsamlinger.

GoBaN

GoBaN (“Gode barnehager for barn i Norge”) er det største forskningsprosjektet innen barnehagefeltet noensinne og er det første i sitt slag til å ta for seg kvaliteten i norske barnehager og dens innvirkning på barn i barnehagen. Prosjektet vil undersøke hva som karakteriserer en god barnehage, og hvilke faktorer som påvirker barnas trivsel, måloppnåelse og utvikling.

Les mer

Barns sosiale utvikling

Barns sosiale utvikling er et forskningsprosjekt som følger ca. 1150 småbarnsfamilier fra barna er 6 måneder gamle. Familiene kommer fra Bamble, Drammen, Porsgrunn, Skien og Tinn. Kunnskapen man får fra prosjektet skal brukes til å bedre barns oppvekst gjennom nye tiltak som fremmer utvikling av sosial kompetanse og forebygger atferdsvansker.

Les mer

Den norske mor barn-undersøkelsen (MoBa)

Den norske mor og barn-undersøkelsen er en av verdens største helseundersøkelser. 114 500 barn, 95 000 mødre og 75 000 fedre deltar.

Les mer

Et viktig delprosjekt er Språk- og læringsstudien (SOL-studien)

SOL-studien har utviklet spørreskjema til mødrene i MoBa med detaljerte spørsmål om barns språk- og læringsutvikling når barna er 5 år. I tillegg stilles spørsmål om ulike sameksisterende vansker barn kan ha. Når barna er 8 år er språk og faglig mestring på skolen inkludert i spørreskjema til mor.

Les mer

Tidlig trygg i Trondheim

TtiT-studien startet i 2007 med en undersøkelse av et tilfeldig utvalg av 1000 4-åringer og deres familier i Trondheim. Barna og foreldrene har blitt fulgt opp hvert andre år med omfattende undersøkelser i form av intervjuer, spørreskjema, tester og observasjon.

Les mer

Andre store forskningsprosjekter

Blikk for barn

Prosjektet ”Med blikk for barn – kvalitet i barnehagen for barn under 3 år” undersøker om endringer organiseringen fra de tradisjonelle barnehagene med små grupper mot mer variert inndeling av grupper og gruppestørrelse virker inn på kvaliteten og livet for barn under 3 år i barnehagen.

Les mer

Agder-prosjektet

Agderprosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt som sikter mot å frembringe ny kunnskap om hva som er viktig innhold for femåringene i barnehagen. Målet med Agderprosjektet er å utvikle og teste ut et førskoleopplegg hvor hensikten er å bidra til at barn har likere og bedre læringsgrunnlag ved skolestart. Det pedagogiske fundamentet er «lekebasert læring» (playful learning). Kjerneområder i førskoleopplegget er sosial kompetanse, selvregulering, språk og matematikk. Barnehager i Agder skal være med å utvikle og prøve ut førskoleopplegget.

Les mer

Barnehagen som (ut)danningsarena – barns, studenters og læreres aktivitet

Dette er et prosjekt ved Høgskulen på Vestlandet. Forskergruppen videreutvikler et integrert forskningsområde der både barnehagens indre liv og aktivitet, politiske og historiske vilkår for praksis og barnehagelærerutdanningen studeres og utvikles. Forskningsområdet omtales som: «Barnehagen som (ut)danningsarena – studier av danning og didaktiske praksiser i barnehage og lærerutdanning».

Les mer

Språklig praksis i en flerkulturell barnehage

Dette prosjektet som ledes fra Universitetet i Bergen gransker barns språk og språkmiljø i en barnehage med et høyt antall flerspråklige barn med mål om å fremskaffe ny kunnskap om språktilegning og språkbruk i ulike språkmiljø.

Les mer

Trygg før 3

I forskningsprosjektet «Trygg før 3» skal forskere, ansatte i barnehager og i kommunen jobbe sammen for å fremme barns emosjonelle, sosiale og kognitive utvikling i de daglige samspillsituasjonene i barnehagen.

Les mer

Barnehagens trivselsmonitor

Barnehagens trivselsmonitor er et kostnadsfritt elektronisk samtaleverktøy som alle norske barnehager kan benytte seg av for å få innsikt i hvordan barna i barnehagen trives og opplever sin mulighet for å medvirke i barnehagehverdagen. Målet er at barnehager skal ha nytte av denne kunnskapen for å kunne arbeide målrettet for å øke kvaliteten i barnehagen. Samtidig med at barnehagene selv får ut rapporter om egne resultater så brukes det totale datamaterialet fra alle deltakende barnehager til innsamling av anonymisert data i forskningsøyemed. Barnehagens trivselsmonitor har data fra januar 2014 og frem til d.d.

Les mer

Evaluering av rammeplanen 2006/2011

Dronning Mauds Minne Høgskole har i samarbeid med Trøndelag Forskning og Utvikling gjennomført en kunnskapsstatus og evaluering av rammeplanen av 2006/2011 for barnehagens innhold og oppgaver som styringsdokument.

Les mer

Andre informasjonskilder:

Følgegruppa for ny barnehagelærerutdanning – BLU

Forskningsrådet: Program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren (2014-2023) (FINNUT)

Utdanningsdirektoratet – direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT.

Tidsskriftet Vetuva formidler forskningsfunn primært basert på databasen Nordic ECEC.

Nordisk forskningsbase

Danmarks Evalueringsinstitutt (EVA) har en tilsvarende funksjon i Danmark som Utdanningsdirektoratet i Norge.

Savner du noe på denne siden?

Tips oss gjerne på kunnskapssenteret@pbl.no.