Forside » Barnehagens digitale praksiser

Barnehagens digitale praksiser

Barnehagens digitale praksiser er en fagskoleutdanning innen helse- og oppvekstfag som er utarbeidet av MedLearn i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager. NKFB bistår fagskolen med å utarbeide fagtekster til studiet. NKFB bidrar også med faglige ressurspersoner inn i prosjektet. Denne utdanningen henvender seg til barnehageansatte som ønsker å bygge på tidligere utdanning eller å formalisere relevant erfaring.

Barnehagens digitale praksiser er en relevant og fleksibel fagskoleutdanning innen oppvekstfag. Gjennomføring av utdanningen bidrar til å heve det formelle utdanningsnivået i oppvekstsektoren.

Fleksibiliteten ligger i at studentene kan ta en fullstendig fagskoleutdanning uten å måtte ta permisjon fra jobb. Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon og foregår via nettstudier.

Fagskoleutdanningen er NOKUT-akkreditert og tilpasset barnehagesektorens kompetansebehov. Studentene oppnår 30 studiepoeng ved fullført og bestått utdanning.

Kort beskrivelse av prosjektet
Barn i dag vokser opp i en teknologisk verden. Digitale verktøy er en del av det samfunnet barna vokser opp i, og nettopp derfor er ikke de digitale verktøyene og mediene noe barnehagen kan velge bort (Undheim, 2015). Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (2017) omtaler flere steder digitale verktøy og mediers rolle i barnehagens virksomhet. Blant annet står det at: «Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn» (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 44). Fagskoleutdanningen «Barnehagens digitale praksiser» har som formål å møte barnehageansattes behov for kompetanse til å møte føringene i rammeplanen.

I første fase av prosjektet er vi inne i en pilotering av fagskolen barnehagens digitale praksiser. Før utdanningen starter ordinært, kjøres en pilotering med 10 studenter. I dette arbeidet gjennomgås nettskole, arbeidskrav, eksamensgjennomføring, midt- og sluttevalueringer, avsluttende spørreundersøkelse til arbeidsgivere og analyse av data.

MedLearn skriver om studiet at det studenten tilegner seg i studiet «Barnehagens digitale praksiser» er direkte anvendbart i arbeid i barnehage eller på andre arenaer som jobber med barn.

Studiets målsetting er å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og gjennomføre pedagogisk arbeid i barnehagen. Utdanningen retter et spesielt fokus på barnehagens digitale praksiser sammen med barna. Viktige faktorer i dette arbeidet blir godt samarbeid med barn, personale og foreldre til beste for barnet. Videre vektlegger studiet at studenten utvikler en etisk grunnholdning som ivaretar og utvikler anerkjennende, lekne og omsorgsfulle samspill med enkeltbarn og barn i gruppe ved bruk av digitale ressurser.

Noe for deg?

Fagskoleutdanningen består av tre emner innenfor barnehagens digitale praksiser:

  • Barnehagen som pedagogisk virksomhet – digitale praksiser: Emnet vektlegger barnehagen som pedagogisk virksomhet, profesjonell yrkesutøvelse og yrkesetikk. Videre vektlegges temaer som observasjon, dokumentasjon og didaktikk. Emnet har et særlig fokus på barnehagens digitale praksiser, og hvordan dette sammen med dagens digitaliserte samfunn påvirker profesjonell yrkesutøvelse i barnehagen, samt barnehagen som pedagogisk virksomhet.
  • Digital teknologi som pedagogisk ressurs i barnehagen: Emnet tar for seg hvordan kandidatene kan tilegne seg kunnskap om digitale verktøy – og om hvordan de kan benytte digitale verktøy i pedagogisk arbeid i barnehagen. Emnet skal gjøre studentene i stand til å kunne vurdere når digitale verktøy er egnet til støtte i pedagogisk aktivitet, samt vurdere hvilke verktøy som støtter ulike aktiviteter på en best mulig måte. Studentene må i studiet kritisk reflektere over om digitale verktøy kan gi merverdi i pedagogisk arbeid.
  • Småbarn, medier og digital dømmekraft: Emnet tar for seg kunnskap innenfor småbarns mediebruk og digital dømmekraft. Studiet innledes med aktuell forskning om barns medievaner og mediebruk. Innenfor digital dømmekraft vektlegger emnet personvern, opphavsrett, nettvett og kildekritikk. Videre tar emnet for seg hvordan studentene skal holde seg oppdatert på aktuell forskning og juridiske emner innenfor fagområdet digital dømmekraft.
  • Hvis fagskoleutdanningen ser interessant ut, kan du ta kontakt med oss for mer informasjon.

Kilder:
Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Hentet fra https://www.udir.no
Undheim, M. (2015). Del gleder: digital kompetanse i barnehagen. Oslo: GAN Aschehoug
Lenke til fagskolen: https://medlearn.no/finn-ditt-studium/barnehagens-digitale-praksiser/