Forside » Kurs

Kurs

Kurs skreddersydd for deg

Hva har dere behov for? Våre kursholdere kan komme til barnehagen eller kommunen din og holde kurs eller foredrag om mange ulike tema. Vi har kompetanse på flere områder og kan skreddersy kurs etter dine behov. Kontakt oss, så finner vi en god løsning.

Se våre webinarer Bestill kurs

Nettkurs

Digital fagdag for hele barnehagen: Kapittel 8 i barnehageloven – Psykososialt barnehagemiljø

Nettkurset er lagt opp som en fagdag for hele eller deler av personalgruppen i barnehagen. Kurset kan gjerne gjennomføres i forbindelse med personalmøter, avdelingsmøter, pedagogmøter eller en dedikert fagdag.

Kurset handler om det kapittel 8 i barnehageloven, som omhandler psykososialt barnehagemiljø. Det gås nærmere inn på hvordan man kan forstå og ha en praksis i tråd med denne loven.

Les mer og få tilgang til digital fagdag.

Kurspakker

Her er våre ferdige kurspakker:

Enkle grep, stor forskjell – hvordan bli en plast- og giftfri barnehage?
På dette kurset får du kunnskap, inspirasjon og idéer til hvordan du med enkle grep kan motivere og involvere barn og voksne til å ta gode valg for å bli mer plast- og giftfri. Du vil også få kunnskap som får deg til å se tematikken i en større sammenheng, og hvordan du gjennom lek og aktiviteter kan knytte plast og gift til rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.

Ledelse av barnehagen som lærende organisasjon
I rapporten «barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv» pekes det på at barnehagen må rigges til å bli en lærende organisasjon i større grad enn i dag. Det krever barnehagelærere som har faglig og analytisk-metodisk kompetanse til å gjennomføre systematisk evaluering og utforming av endringsplaner.
På dette kurset får du kunnskap om hvordan du kan jobbe endringsrettet i egen organisasjon og hvordan du kan bygge barnehagen som en lærende organisasjon.

Barns lek og barnehagens lekemiljø
På dette kurset får du gode råd for hvordan du kan legge til rette for gode lekemiljøer i barnehagen både ute og inne, og hvordan lek og læring kan sees på som en helhet som bygger på barnas interesser.Kurset viser til nyeste forskning innenfor feltet, og bygger på rammeplanens intensjoner om et godt omsorgs-, leke- og læringsmiljø.

Mestring og trygghet- en betingelse for livsmestring i barnehagen
Å oppleve trygghet, mestring og nærhet er viktige forutsetninger for livsglede og for å kunne fungere sammen med andre.
Disse faktorene kan virke som en vaksine for helse og livsmestring for både barn og voksne. Dette kurset Ser på faktorer som fremmer og hemmer barns livsmestring, og hvordan ansatte i barnehagen kan bidra til at barn opplever et miljø hvor de kan bli rustet til å møte medgang og motgang senere i livet.

Den viktige voksenrollen
Assistenter og fagarbeidere er ofte de som tilbringer mest tid sammen med barna i barnehagen. Det er derfor viktig at de blir gitt de beste forutsetninger for jobben.Dette kurset tar for seg assistent- og fagarbeiderrollen som beskrevet i rammeplanen, og viser hvordan hele personalet kan fremme barnehagen som en lærende organisasjon.Kurset bidrar til bevissthet rundt egen praksis, der vi reflekterer rundt voksenrollen og hvordan vi sammen kan jobbe for barnas beste i barnehagen.

Naturpilot i møte med rammeplan
Dette kurset passer for deg som ønsker inspirasjon, ideer og kunnskap om hvorfor og hvordan du kan bruke naturen som læringsarena. Kurset passer også for deg som har vært på et naturpilotkurs tidligere. Målet med kurset er å gi innføring og inspirasjon til hvordan naturen kan brukes som arena for lek, omsorg, læring og danning. Kurset skal også gi deg kjennskap til relevant forskning og rammeplanen, og du får tips til praktiske ideer og hvordan du kan gjennomføre de i barnehagen.

Rammeplan kurs for leder
Den nye rammeplanen for barnehagene, som ble iverksatt høsten 2017, legger stor vekt på høy kvalitet i det pedagogiske arbeidet. Dette kurset vil hjelpe deg i gang med implementeringen av rammeplanen i din barnehage. Vi ser på hvordan du kan tilpasse barnehagen til de nye kravene og gjennom dette arbeidet bidra til å gi barna et tilbud med høy kvalitet. Målet er at du i løpet av kurset skal være kommet godt i gang med å implementere ny rammeplan.

Rammeplan kurs for fagarbeider og assistent
Det er viktig at alle medarbeidere har felles forståelse for hva kravene i den nye rammeplanen betyr i praksis. På dette kurset går vi igjennom innholdet i den nye rammeplanen, rollen til fagarbeiderne og assistenten og gir kunnskap om hvordan vi som aktivt deltakende voksne kan legge til rette for lek og læring i barnehagen.

Bestill kurspakke ved å sende e-post til: kunnskapssenteret@pbl.no

Finner du ikke et kurs som passer? Ta kontakt med oss. Vi kan også tilpasse kurspakkene etter dine behov.

Kurskalender

Se også kurs- og aktivitetskalenderen for oppsatte kurs du kan melde deg på.