Forside » Doktorgradsprosjekt

Doktorgradsprosjekt

Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager finansierer per i dag én næringsstipendiat, men har ambisjoner om flere. Dette er viktig for utviklingen av senteret.

Arbeidstittel

«Barnehagens praksis med utvalg og tilgjengelighet av lekemateriell: en studie om hvordan lekemateriell brukes i lek og læring for barna i barnehagen».

Doktorgradsstudent

Tone Rove Nilsen, ph.d.-student i studier av profesjonspraksis ved Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag ved Nord universitet.

GoBaN

Tone er en av ti stipendiater tilknyttet Norges største forskningssatsning innen barnehage, Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN). GoBaN er en kvantitativ longitudinell studie som følger barna fra de er to år til de starter på skolen, og har som formål å undersøke hvordan norske barnehager påvirker barnehagebarn, hva som karakteriserer en god barnehage og hvilke faktorer som påvirker barnas trivsel, måloppnåelse og utvikling. Les mer på www.goban.no.

Introduksjon av doktorgradsprosjektet

Prosjektet har til hensikt å frembringe kunnskap om barnehagens lekemateriell, bruk av materiellet i lek og læring mellom barn og mellom barn og voksne, og få et innblikk i de ansattes egne erfaringer rundt sin praksis med lekemateriell. Lekemateriell defineres i dette prosjektet som det materiellet som er tilgjengelig for barna i lekesituasjoner. Materiell kan være det vi tradisjonelt kaller leker som for eksempel utkledningsleker, rollelek, konstruksjonsleker, formgivningsmateriell, spill, IKT og musikkinstrumenter, men også gjenbruksartikler og naturmaterialer som benyttes til lek.

Forskningsdesign

Kvalitativ studie som tar for seg barnehagers praksis med lekemateriell. Den kvalitative studien baseres på kvantitative data fra GoBaN innhentet via kartleggingsverktøyene ITERS-R og ECERS-R i GoBaN. Studien gjennomføres i tre faser, med dokumentstudier av styringsdokumenter for barnehagen, observasjon av barn i lek og dybdeintervju med barnehagelærere.

Hensikt med studien

Målet for prosjektet er at det skal generere ny kunnskap om utvalg og tilgjengelighet av lekemateriell og bidra til utvikling av god praksis og profesjonsutøvelse i barnehagen.

Les hva Tone selv skriver om det hun skal forske på.