Forside » Innsiktrapport om mobbing i barnehagen

Innsiktrapport om mobbing i barnehagen

NKFB utarbeider nå en innsiktsrapport/kunnskapsoversikt på oppdrag fra partnerskap mot mobbing. I rapporten skal eksisterende kunnskap og forskning på mobbing i barnehagen blir samlet. Rapporten skal også inneholde erfaringsinnhenting fra aktører som har gjennomført tiltak/prosjekter og modeller.

Kunnskapsoversikten bygger på en gjennomgang av relevant nordisk forskningslitteratur som er skrevet f.o.m. 2015, offentlige styringsdokumenter og ulike føringer som danner utgangspunktet for praksisen i barnehagene. Innsiktsrapporten bygger dermed på ulike studier, fagrapporter, NOU-er (Norges offentlige utredninger) og nasjonale styringsdokumenter. Rapporten er en del av en større satsing på de sårbare barna i barnehagene.

Rapporten skal danne grunnlaget for et større nasjonalt arbeid som PBL koordinerer. Dette er en tredelt satsing der forebyggende arbeid mot mobbing i barnehagene er en av delene. De to andre temaene er «vold og overgrep» og «barn med behov for spesiell tilrettelegging».

Med forskningsbasert kunnskap i ryggen skal det i løpet av 2021 utarbeides et pedagogisk opplegg som gir barnehageansatte handlingskompetanse innenfor temaet mobbing i barnehagen. Satsingen skal bygge på allerede eksisterende forskningsbasert kunnskap og programmer som nå samles i denne innsiktsrapporten.

Tiltaket skal bidra til å realisere Partnerskap mot mobbing sitt mål: Partnerskapet skal utvikle kompetanse lokalt om virkemidler for å forebygge, avdekke og bekjempe mobbing og krenkelser, spre kunnskap om rettighetene for barn og unge, og pliktene til barnehager, skoler, barnehageeiere og skoleeiere.

Rapporten vil etter hvert gjøres offentlig tilgjengelig på partnerskapmotmobbing.no og på nkfb.no.