Forside » Nyttige nettsteder

Nyttige nettsteder

På denne siden finnes linker til nyttige nettsteder som kan være av interesse for barnehageansatte og andre med interesse for barnehagesektoren og barnehageforskning.

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Gjennom arbeidet med mat og fysisk aktivitet skal senteret bistå barnehager, skoler, helsestasjoner og skolehelsetjenesten samt universitet og høgskoler i å iverksette den nasjonale helse- og utdanningspolitikken.Gjennom arbeidet med mat og fysisk aktivitet skal senteret fremme trivsel, læring og helse hos barn og unge.

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring skal bidra til at flerkulturelle perspektiver blir ivaretatt i barnehagen og grunnopplæringen. Senteret skal gjennom sin virksomhet som nasjonalt ressurssenter bidra til økt kvalitet i opplæringstilbudet til minoritetsspråklige og i arbeidet med å utvikle inkluderende, flerkulturelle læringsfelleskap i barnehagen og grunnopplæringen.

Naturfagsenteret

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen skal gjennom sin virksomhet som nasjonalt ressurssenter bidra til økt kvalitet i naturfagopplæringen. Senteret skal bidra til økt motivasjon og interesse for naturfagene i barnehagen og grunnopplæringen.

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Senterets formål er å bidra til økt kvalitet i kunst- og kulturfagene i barnehagene og grunnopplæringen. Vi skal gjennom vår virksomhet som nasjonalt ressurssenter bidra til engasjement og økt interesse for opplæringen innen kunst- og kulturfagene. Senteret skal gi barnehage og skoleledere, lærere og barnehagelærere støtte og kompetanse for å styrke arbeidet deres med kunst- og kulturfagene i opplæringen. Videre skal senteret samarbeide med relevante fagmiljø, nasjonalt og internasjonalt.

Lesesenteret

Senteret skal bidra til økt kvalitet i leseopplæringen, og være et nasjonalt ressurssenter i arbeidet med å styrke kompetansen i den grunnleggende ferdigheten lesing. Senteret skal gjennom sin virksomhet bidra til lesestimulering og leseglede i barnehagen og grunnopplæringen.

Matematikksenteret

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen skal gjennom sin virksomhet som nasjonalt ressurssenter bidra til økt kvalitet i matematikkopplæringen. Senteret skal bidra til økt motivasjon og interesse for faget. Senteret skal videre bidra til å styrke kompetansen i den grunnleggende ferdigheten regning i barnehagen og grunnopplæringen.

Læringsmiljøsenteret

Senteret jobber med oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og egeninitierte oppgaver innen forskning og utvikling, kompetanseutvikling i barnehager og skoler samt undervisning og veiledning ved universitetet. Fagområdene våre er blant annet mobbing, læringsmiljø, klasseledelse, skolevegring, psykisk helse, sosial kompetanse, lekbasert læring, organisasjonsutvikling, mangfold og inkludering.

Fremmedspråksenteret

Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen skal arbeide for økt kvalitet i fremmedspråkopplæringen og for at opplæringen skal få et praktisk og variert innhold. Senteret skal gjennom sin virksomhet som nasjonalt ressurssenter bidra til økt motivasjon og interesse for fremmedspråk.

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa

Senter for samisk i opplæringen er et ressurssenter spesielt rettet mot opplæringssystemet fra barnehagestadiet til høgere utdanning. Senter for samisk i opplæringen arbeider vidt for å fremme muntlig og skriftlig bruk av samisk i befolkningen.

Skrivesenteret

Det overordnede målet til Skrivesenteret er å styrke skrivekompetansen hos barn, unge og voksne. Skrivesenteret skal ha en tverrfaglig karakter og arbeide med skriving som grunnleggende ferdigheter i ulike fag og på ulike opplæringsnivå.

Nynorsksenteret

Nynorsksenteret er et nasjonalt ressurssenter for nynorsk i grunnopplæringen og barnehagen, og legge vekt på å utvikle metoder og arbeidsmåter som kan være med på å skape språkkompetanse og motivere for arbeid med nynorsk.

FILIORUM- Senter for barnehageforskning

og

BarnKUNNE

Det tverrfaglige forskningssenteret FILIORUM hadde sin oppstart i 2018, og har finansiering fra NFR, med mulighet for forlengelse. Tildelingen som ble gitt av NFR ble fordelt på to sentre, FILIORUM- Senter for barnehageforskning ved Universitetet i Stavanger og BarnKunne, Høgskulen på Vestlandet, som i sitt arbeid utfyller og kompletterer hverandre. De to sentrene står også bak Norsk barnehageforskningskonferanse, som arrangeres for andre gang høsten 2020.