Forside » Smart barnehage

Smart barnehage

Innovasjon Norge har bevilget midler til prosjektet «Smart barnehage». Dette prosjektet skal bidra til å spre kunnskap og øke kompetansen ut fra hver enkelt barnehage sitt behov.

I prosjektet jobbes det med kvalitetsutvikling på innovative måter, blant annet gjennom å øke interessen for realfag og gjøre forskningen håndgripelig og brukbar i en praksiskontekst. Ved hjelp av teknologi og prosessjobbing sammen med barnehagene, skal aktivitetene samlet være med på å styrke kvaliteten i sektoren.

Smart barnehage er et todelt prosjekt og består av:

  • Kvalitetsnettverk – Utvikle system som kan gi langsiktig effekt på kvalitet, samt øke kompetansen om hvordan kvalitet utvikles i barnehagen.
  • Realfagsprosjekt – Et prosjekt som fremmer realfaginteressen hos både ansatte og barna

Bærekraft er viktig i vår satsing, både gjennom mulighetene i realfagsprosjektet, og gjennom å redusere barnehagens behov for transport i forbindelse med kompetanseutvikling. «Smart barnehage» skal også støtte ambisjonen om innovasjon og utvikling både med hensyn til nye markeder, nye produkter og nye produktmetoder.

Mål for prosjektet

Prosjektet har som ett av sine mål å fremme en barnehagesektor som skal være kunnskapsbasert i sin praksis, og som skal være innovativ og nyskapende. Å legge stor vekt på mulighetene vår teknologiske hverdag gir, vil være en viktig faktor i dette.

Prosjektet skal medvirke til en «smart» barnehagesektor. Smart i betydningen bærekraftig, forskningsbasert og innovativ, og som hele tiden setter søkelys på å øke kvaliteten på sine tjenester. Med Smart barnehage er vi samtidig også opptatt å fremme en bærekraftig barnehagesektor som tar miljøansvar.

Prosjektet skal gjøre det lettere, billigere og raskere for barnehagene å jobbe med utvikling og å finne nye gode løsninger for sin virksomhet, for på den måten å fremme kvalitet i praksis til beste for barn.